Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu
umístěného na internetové adrese
www.kaisersilver.cz

 

jehož provozovatelem je
Jaroslav Kaiser

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem
Hybešova 163, 679 06 Jedovnice

 

IČ: 49470621

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Jaroslav Kaiser, se sídlem Hybešova 163, 679 06 Jedovnice, IČ: 49470621 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která je starší 16 let, (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kaisersilver.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

2. Uživatelský účet

 

2.1. Webové rozhraní obchodu neumožňuje registraci kupujícího a vytvoření jeho uživatelského účtu.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

 

Odeslání objednávky předchází seznámení a potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

 

Následně objednávku odešle kupující prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.5. Po odeslání objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, informaci o objednávce (potvrzení objednávky), v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy. Informace o objednávce (potvrzení objednávky) je zasíláno automaticky.

 

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

 

3.6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

 

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

3.8. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu.

 

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

 

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, např. podezřele nízká cena. Ceny jsou prezentovány včetně DPH.

 

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu převodem na účet prodávajícího, bez poplatku.

 

Zboží zhotovované na zakázku (podle přání kupujícího) je třeba zaplatit převodem na účet předem, zhotovuje se až po připsání platby na účet prodávajícího. Nelze zasílat na dobírku.

 

4.3. V případě platby převodem je kupní cena splatná nejpozději do 2 pracovních dnů od objednání zboží. Výroba zboží je zahájena až po připsání platby na účet prodávajícího.

 

4.4. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených.

 

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například veškeré na zakázku zhotovované šperky),

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

5.2. Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

 

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů.

 

Odstoupení od kupní smlouvy odešle kupující na e-mail kaisersilver@seznam.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu v textové podobě přijetí odstoupení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

 

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to za následujících podmínek:

 

 • musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu

 • musí být nepoškozené

 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

 • s kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím koupi zboží

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.  Vracené zboží kupující zašle na adresu: Jaroslav Kaiser, Hybešova 163, 679 06 Jedovnice. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k prodávajícímu. Zboží není možno zasílat na dobírku, prodávající není povinen takto zboží převzít.

 

5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem jakým bude kupující požadovat. Vedle kupní ceny má kupující nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží ke kupujícímu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu zboží.

 

5.6. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek či jiné bezúplatné plnění (dále jen „dárek“), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 

 • prodávající neobdržel kupní cenu v době splatnosti nebo si kupující zboží nepřevzal

 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat

 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním

 

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající kupujícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel sdělí, nebo ze kterého provedl úhradu.

 

6. Doprava a dodání zboží

 

6.1. Dodání zboží je zajišťováno po celé České republice prostřednictvím České pošty nebo zásilkové služby některého z komerčních přepravců. Poplatek za dopravu bude kupujícímu sdělen během objednávání zboží.

 

Osobní odběr zboží je možný na adrese Jaroslav Kaiser, Hybešova 163, 679 06 Jedovnice. Nejedná se o kamennou prodejnu, proto je nutná domluva předem na telefonu +420 777 004 886 nebo na e-mail: kaisersilver@seznam.cz. V tomto případě platíte předem převodem na účet. Platba v hotovosti nebo platební kartou na místě NENÍ možná. Poplatek za platbu a dopravu se při osobním odběru neúčtuje.

 

6.2. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného zboží. Zboží zhotovované na zakázku (podle přání kupujícího) je třeba zaplatit převodem na účet předem, zhotovuje se až po připsání platby na účet prodávajícího. Nelze zasílat na dobírku. Předběžná dodací lhůta u zboží na zakázku je kupujícímu sdělena ve fázi objednávání zboží.

 

6.3. Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy vázán dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na určeném místě zboží převzít.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto oznámit přepravci nebo provozovateli obchodu nejdříve jak je to možné a nejpozději do 1 dne od doručení zásilky.

 

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z vadného plnění

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3. Ustanovení uvedená v článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží do 24 měsíců od převzetí.

 

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamované zboží kupující zašle na adresu: Jaroslav Kaiser, Hybešova 163, 679 06 Jedovnice, spolu s kopií prodejního dokladu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kaisersilver@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5. Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a nelze z něj vyvozovat právní následky.

 

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů dle GDPR

 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

 

9.2. Kupující bere na vědomí, že poskytuje prodávajícímu ke zpracování osobní údaje za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a e-mail a dále veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje.

 

9.3. Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.

 

9.4. Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí.

 

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů.

 

9.6. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

10. Informace pro spotřebitele

 

10.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

 

E-mail: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz

 

Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

11. Závěrečná ustanovení

 

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.2. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky. Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny.

 

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

 

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Adresa sídla:
Jaroslav Kaiser

 

Hybešova 163

 

679 06  Jedovnice

 

Adresa elektronické pošty: kaisersilver@seznam.cz

 

Telefon: +420 777 004 886

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11. 2018

 

 

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

 

 

 

 

 

Reklamované zboží:

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

 

 

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum: __________________                                     Podpis kupujícího: ___________________________

 

 

 

 

Prodávající:

Jaroslav Kaiser
Hybešova 163

679 06 Jedovnice
IČ: 49470621

 

Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně na adresu: Jaroslav Kaiser, Hybešova 163, 679 06 Jedovnice, spolu s kopií prodejního dokladu.

 

Datum přijetí reklamace:

 

 

Reklamaci vyřizuje:

 

 

Vyjádření k reklamaci:,

 

 

 

 


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem


Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.


(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


Prodávající


Jaroslav Kaiser, Hybešova 163, 679 06 Jedovnice, IČ: 49470621
Internetový obchod: www.kaisersilver.cz
E-mailová adresa: kaisersilver@seznam.cz
Telefonní číslo: +420 777 004 886


Kupující (spotřebitel)


Jméno a příjmení:           ______________________________________


Adresa:                                               ______________________________________


Telefon:                              ______________________________________


E-mail:                                 ______________________________________


Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:


Číslo objednávky:           ______________________________________


Datum objednání:          ______________________________________


Datum převzetí:              ______________________________________


Specifikace zboží             ______________________________________


Žádám o vrácení peněžních prostředků


Na bankovní účet č. ______________________________________


V ___________________        dne ___________________        ____________________________________


                                                                                                                                  podpis


Nepoškozené zboží zašlete nebo předejte osobně na adresu: Jaroslav Kaiser, Hybešova 163, 679 06 Jedovnice, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.


Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).


Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.


Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________                            Podpis prodávajícího: ______________________________

 

 

 

 

 


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem


Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.


(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


Prodávající


Jaroslav Kaiser, Hybešova 163, 679 06 Jedovnice, IČ: 49470621
Internetový obchod: www.kaisersilver.cz
E-mailová adresa: kaisersilver@seznam.cz
Telefonní číslo: +420 777 004 886


Kupující (spotřebitel)


Jméno a příjmení:           ______________________________________


Adresa:                                               ______________________________________


Telefon:                              ______________________________________


E-mail:                                 ______________________________________


Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:


Číslo objednávky:           ______________________________________


Datum objednání:          ______________________________________


Datum převzetí:              ______________________________________


Specifikace zboží             ______________________________________


Žádám o vrácení peněžních prostředků


Na bankovní účet č. ______________________________________


V ___________________        dne ___________________        ____________________________________


                                                                                                                                  podpis


Nepoškozené zboží zašlete nebo předejte osobně na adresu: Jaroslav Kaiser, Hybešova 163, 679 06 Jedovnice, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.


Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).


Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.


Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.